Inledning

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran.

Inom Ängelholms jiujitsuklubb tränar vi Budo (japanska: kampens väg). Budo är byggd på en lång japansk tradition. Denna tradition och budoanda vårdas och värderas mycket högt. I vår träning ingår att visa respekt mot sin omgivning, sina medmänniskor och sig själv. Detta är Budons största mål.

Genom denna träning vill klubben kunna ge sina medlemmar den medvetenhet och integritet som kan behövas i ett tyvärr allt hårdare samhällsklimat.

Policy

En del droger är tillåtna enligt lag andra inte. Ängelholms jiujitsuklubb har ingen ambition att göra regler för sina medlemmar som avviker från dessa. Denna policy skall i stället ses som ett klargörande och ett ställningstagande från våra klubbars sida. Detta är klara och raka regler för träning inom klubbarna.

Ett stort ansvar har ledare, tränare och vuxna som förebilder för våra ungdomar. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på yngre medlemmar. I alla sammanhang där medlem kan sammankopplas med klubben skall denna policy följas.

Tobaksprodukter

Bruk av tobaksprodukter i samband med träning och tävling är förbjuden. Det är inte heller tillåtet att röka i omedelbar anslutning till lokalen.

Alkohol

Alkoholförtäring i samband med träning och tävling är ej tillåten. Ej heller dagen innan planerad föreningsaktivitet.

Om fester där alkohol serveras anordnas i klubblokalen eller övrigt i klubbens regi skall dessa vara sanktionerade av klubbstyrelsen. Servering av alkohol på dessa evenemang skall ske på ett sådant sätt att budoandan upprätthålls. Alkohol får vid dessa tillfällen inte konsumeras av minderåriga.

Narkotika och doping

Totalförbud.

Ansvar och åtgärder gällande ovanstående punkter

När det gäller tobak och alkohol läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga ledare och föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med styrelsen. Kontakt tas med berörd och målsman. Vid innehav eller bruk av doping eller narkotika kommer polisanmälan omedelbart att ske.

Bristande respekt mot ovanstående policy kan innebära uteslutning. Det är upp till varje medlem att ta sitt ansvar. Allt enligt Budons värderingar.

Styrelsen för Ängelholms jiujitsuklubb